Tidigare och pågående uppdrag

Nedan följer ett urval av de uppdrag GBH Miljörätt haft under åren: 

 

Miljöorganisationer 

 • Ombud för Aktion Rädda Vättern, Naturskyddsföreningen Örebro län, Naturskyddsföreningen Östergötlands län, Naturskyddsföreningen Skaraborgs län, Naturskyddsföreningen Askersund samt Fältbiologerna vad gäller gruvetablering vid Norra Kärr, gasborrning i Vättern och Försvarsamaktens flygskjutmål Hammaren

 • Ombud för Svenska Rovdjursföreningen i mål om skyddsjakt på den s k Junselevargen

 • Ombud för Greenpeace vad gäller talerättsfrågan i Mark- och miljööverdomstolen

 • Ombud för miljöorganisationen Bevara Ojnareskogen i EU-kommissionen, anmälan mot Sverige ang hantering av målet om Bungetäkten på Gotland (Ojnareskogen) samt ohörsamhet av Natura 2000-bestämmelserna

 • Ombud för Naturskyddsföreningen Uppsala län och Uppsala krets ang Ärna flygplats, Uppsala.

 • Ombud för Svenska Naturskyddsföreningen ang utbyggnad av vattenkraft i Dalälven, Untraverket

 • Ombud för miljöorganisationen Norrvikens Trädgårdssällskap (Båstad kommun) i bl a EU-kommissionen, anmälan mot Sverige ang ohörsamhet mot Natura 2000-bestämmelserna samt talerätt för miljöorganisationer. Även mål om artskyddsdispens.

 • Ombud för Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenig i EU-domstolen våren 2009 (C-263/08) – detta mål ledde till en direkt lagändring i miljöbalken (1 sept-10) där talerätten för miljöorganisationer utvidgades 

 

Enskilda 

 • Ombud för sakägare angående detaljplan Eskön 1:2 m fl, Östramaren i Gävle kommun

 • Ombud för enskilda angående Ärna flygplats, Uppsala
 • Ombud för sakägare angående Veckholms skjutfält, Enköpings kommun

 • Ombud för sakägare i Miljödomstolen Nacka ang kalktäktverksamhet på Gotland (Bunge Ducker)  - Ojnareskogen

 • Ombud för sakägare ang Norra länken/Bellevueparken, anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg

 • Diverse ärenden rörande täktverksamhet, enskilt avlopp, bygglov, detaljplan, förorenad mark, vindkraft m m

 Företag 

 • Ombud och juridisk rådgivare åt Nordex Sverige AB (vindkraftbolag)

 Myndigheter 

 •  Ansvarsutredningar vad gäller ansvar för förorenad mark för Länsstyrelsen i Uppsala

 Övrigt  

 • Rapport ” Ett decennium med miljöbalken, Har ändringarna i miljöbalken förstärkt eller försvagat miljöskyddet?” för Naturskyddsföreningen
 • Kretshandledningar ang vindkraft och externa köpcentra för Naturskyddsföreningen

 • Föreläsningar i miljörätt, Mälardalens högskola, Linköpings universitet, Uppsala universitet

 • Kurser i miljörätt för Naturskyddsföreningen Karlskrona, Västra Götaland och Östergötland

 • Kursdag i miljörätt Strängnäs kommun