Tjänster

 

Vill du påverka eller överklaga en planerad miljöfarlig verksamhet eller en detaljplan? Störs du av en pågående verksamhet? Har grannen fått bygglov till ett hus som stör din utsikt? Har ett gruvbolag fått bearbetningstillstånd på din fastighet? Har din miljöorganisation fått sitt överklagande avvisat p g a talerättsfrågor? Inga miljörättsliga frågor är för stora eller för små.

 

 Av mig kan du, din förening eller ditt företag få hjälp med bland annat:

 

 • Juridisk rådgivning inom miljörätt

 • Företräde i miljömål inför Miljöprövningsdelegation, Mark- och miljödomstol, Mark- och miljööverdomstol, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen m fl

 • Kontakter med myndigheter och domstolar

 • Anmälan till EU-kommissionen och företräde i EU-domstolen

 • Anmälan till Europadomstolen

 • Skräddarsydda miljörättsutbildningar eller enstaka föreläsningar, ex:

  • 1 till 2 dagars allmän miljörättsutbildning. Ger en överblick över gällande miljölagstiftning, med eventuell fördjupning inom valda områden. Kan även kombineras med plan- och bygglagstiftning. Kan med fördel kompletteras med senare pass i seminarieform med praktiska uppgifter.

  • 1 eller 2 dagars utbildning i plan- och bygglagstiftning.

  • Utbildning i relevant EU-rätt.

  • Hel- eller halvdag i något särskilt område inom miljörätten. Till exempel regler kring ansvar för förorenad mark, prövning av vindkraft eller andra frågor där ni har behov av fördjupning. Även dessa pass kompletteras med fördel med praktiska övningar.

  • Självklart kan längd på kursen och innehåll diskuteras.

 • Granskning av ansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

  • En MKB som är bra från början kan spara mycket tid då kompletteringar och överklaganden kan undvikas.

 • Ansvarsutredningar vad gäller förorenad mark

 • Rättsutredningar och remissvar