Aktuellt

 

 • GBH Miljörätt har å Urbergsgruppen Sveriges vägnar anmält Sverige till EU-kommissionen med anledning av den tillfälliga ändringen av miljöbalken som möjliggör en specialprövning av Cementas täktverksamhet vid Slite på Gotland. Så snart beslut i ärendet fattas av regeringen står föreningen också beredd på att göra en anmälan om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen. 18 november meddelade regeringen tillstånd enligt den nya lagstiftningen. Urbergsgruppen Sverige kommer att anmäla detta för rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen inom kort.
 • Mark- och miljööverdomstolen meddelade 29/9 domar i målen M 13672-19 och M 13636-19 som rör Trafikverkets planer på ny vägdragning genom område med många biotopskydd och fridlysta arter i Onsala. Trafikverket fick nej på sina överklagande om att artskyddsdispens för gröngöling och mindre hackspett inte skulle behövas och att de planerade tillräckliga skyddsåtgärder för övriga arter. 
 • GBH Miljörätt har anlitats av sakägare och föreningar i mål som gäller Borås kommuns planer om ny ytvattentäkt i sjön Tolken. Ansökan väntas inkomma under hösten 2021. 
 • GBH Miljörätt har anlitats av föreningen Skydda Skogen i mål som rör schaktning och utfyllnad av större våtmarksområde och ansökan om dispens från biotopskyddet i Oskarshamns kommun. Målet ligger i MÖD och vi avvaktar prövningstillstånd. 
 • Bergsstaten begärde under våren att Tasman Metals AB ska ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för den planerade gruvverksamheten i Norra Kärrs påverkan på Natura 2000-områden i området innan bearbetningskoncession kan meddelas enligt minerallagen. Bolaget har inlett s k avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Östergötland inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivning i ärendet. Bergmästaren avslog den 5/5-21 Tasman Metals ansökan om bearbetningskoncession med anledning av att bolaget ännu efter ca 2 år inte ansökt om och fått s k Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken. Bolaget har överklagat beslutet som nu ligger på regeringens bord. Bolaget, som bytt namn till Greenna Mineral AB, har under sommaren kommit med uppgifter om stora förändringar i planerna. Vi har dock ännu inte sett några utredningar etc krig dessa planer. 
 • Den 26 mars skickade jag in yttrande över Stockholm Exergis ansökan om att driva värmekraftverk och hamn i Lövsta, Hässelby för de dryga 180 enskilda och 6 föreningar som GBH Miljörätt företräder i målet. Verket för sopförbränning med tillhörande hamn planeras till en av Sveriges mest förorenade platser, ca 250 m från bostäder och inom primär skyddszon för dricksvattentäkten Östra Mälaren med stor risk för allvarliga luft- och vattenföroreningar. Jag ska yttra mig över bolagets omfattande bemötande senast 18 febrari 2022. 
 • GBH Miljörätt företräder drygt 180 sakägare, Urberggruppen Flivik och Gåsfjärden och Döderhults Naturskyddsförening i mål om fortsatt och utökad täkt- och krossverksamhet i Flivik, Oskarshamn. De två bolagens ansökningar har nu inkommit och ansökan hos Mark- och miljödomstolen i Växjö har kungjorts. Yttrande har sänts in och vi avvaktar nu bolagets bemötande. 
 • GBH Miljörätt har gjort en anmälan om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen angående regeringens beslut om tillstånd (avslag av överklagande) till Försvarsmakten att bl a skjuta och spränga  i Göteborgs södra skärgård. Nu väntar vi på besked om fortsatt handläggning. 
    
 • Bergmästaren har avslagit förlängning av undersökningstillståndet för Havsmon nr 1 vid sjön Unden. Bolaget har inte utfört några undersökningar under den tid man haft tillståndet och har inte lyckats komma med tillräckliga skäl för detta. Beslutet har inte överklagats. Detta innebär att ingen kan söka nytt undersökningstillstånd på platsen förrän 1 år har gått från beslutsdatum.   
 • GBH Miljörätt har anlitats att företräda enskilda sakägare och föreningar i kommande miljödomstolsförhandling om Brickagruvan i Hudiksvalls kommun. Förhandling hölls i Mark- och miljödomstolen 27/9 - 1/10. Sökanden har kompletterat skriftligen och jag har bemött denna komplettering. Vi avvaktar nu domstolens meddelande om när dom kan väntas.  
 • SMA Minerals ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet i Klintehamn. Målet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen efter att både motparter och bolaget överklagat Mark- och miljödomstolens meddelade tillstånd. Jag har skickat in två yttranden. Förhandling hölls på Gotland 13/9-17/9 21. Efter ytterligare skriftväxling kommer dom att meddelas 16/11.  
 • Lovisagruvan drog 2 oktober 2020 tillbaka sin ansökan om bearbetningskoncession för Sörtärnan i Gävle. Bolaget har dock kvar koncessionen för Vindfall och flera undersökningstillstånd i närområdet. 
 • GBH Miljörätt vann i juli 2020 målet angående Swerocks planer på en ny täktverksamhet i Kvarnnibble, Upplands-Bro. Mark- och miljööverdomstolen avslog bolagets ansökan med hänvisning främst till att bolaget inte visat att det finns behov för täktmaterialet och att efterbehandlingen inte var löst. Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Bolaget har dock nu inlett nytt samråd om täkt på samma plats.  
 • GBH Miljörätt vann i augusti 2020 målet om fortsatt och utökad täktverksamhet i Ävja, Sotenäs. Mark- och miljööverdomstolen avvisade ansökan då man delade min bedömning att verksamheten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet. Miljöprövningsdelegationen var därmed fel prövningsmyndighet. Bolaget har dock inte gett upp utan ny ansökan har lämnats in till Mark- och miljödomstolen. Ansökan är kungjord och jag har å mina huvudmäns vägnar yttrat mig över denna. 
 • Under Earth Right konferensen i Sigtuna i maj 2019 hölls en tribunal för Naturens rättigheter, denna gång specifikt för sjön Vättern. Detta är en iscensatt rättegång som prövar internationella fall av miljöförstörelse och klimatpåverkan för att bedöma om dessa kan ses som brott mot naturens rättigheter, om Deklarationen om Moder Jords rättigheter skulle ha varit antagen av FN. Det har hållits sådana här tribunaler tidigare i Paris och Bonn. Tribunalen är alltså en typ av informell domstol som har som syfte att visa de gällande lagarnas ofullständighet och visa hur det skulle kunna vara om t ex Vättern tillerkändes legala rättigheter.  Jag deltog som "Prosecutor of the Earth and of the Lake Vättern". De "åtalade" var dels Försvarsmakten genom skjutningarna vid flygskjutmålet Hammaren och utökningen av Karlborgs flygplats, dels Leadingedge Material Corps som vill starta gruvan vid Norra Kärr, dels European Cobalt Ltd som vill starta gruva vid Havsmon, och dels myndigheter och domstolar som medgett att Vätterns rättigheter kränkts eller kan komma att kränkas. "Offret" var sjön Vättern. Domarna i tribunalen kom enhälligt fram till att Vätterns rättigheter kränkts. 

 

 

© GBH Miljörätt. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.