Aktuellt

 

 • Bergsstaten begärde under våren att Tasman Metals AB ska ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för den planerade gruvverksamheten i Norra Kärrs påverkan på Natura 2000-områden i området innan bearbetningskoncession kan meddelas enligt minerallagen. Bolaget har inlett s k avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Östergötland inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivning i ärendet. Bergmästaren avslog den 5/5-21 Tasman Metals ansökan om bearbetningskoncession med anledning av att bolaget ännu efter ca 2 år inte ansökt om och fått s k Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken. Bolaget har överklagat beslutet som nu ligger på regeringens bord. 
 •   
 • Den 26 mars skickade jag in yttrande över Stockholm Exergis ansökan om att driva värmekraftverk och hamn i Lövsta, Hässelby för de dryga 180 enskilda och 6 föreningar som GBH Miljörätt företräder i målet. Verket för sopförbränning med tillhörande hamn planeras till en av Sveriges mest förorenade platser, ca 250 m från bostäder och inom primär skyddszon för dricksvattentäkten Östra Mälaren med stor risk för allvarliga luft- och vattenföroreningar. Bolaget har fått alla yttranden från myndigheter, föreningar och enskilda och ska bemöta dessa senast 22/10-21. 

 

 • GBH Miljörätt företräder drygt 180 sakägare, Urberggruppen Flivik och Gåsfjärden och Döderhults Naturskyddsförening i mål om fortsatt och utökad täkt- och krossverksamhet i Flivik, Oskarshamn. De två bolagens ansökningar har nu inkommit, men tid för yttrande har ännu inte bestämts av Mark- och miljödomstlen och Miljöprövningsdelegationen.

 

 • GBH Miljörätt har gjort en anmälan om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen angående regeringens beslut om tillstånd (avslag av överklagande) till Försvarsmakten att bl a skjuta och spränga  i Göteborgs södra skärgård. Nu väntar vi på besked om fortsatt handläggning. 
    
 • Bergmästaren har avslagit förlängning av undersökningstillståndet för Havsmon nr 1 vid sjön Unden. Bolaget har inte utfört några undersökningar under den tid man haft tillståndet och har inte lyckats komma med tillräckliga skäl för detta. Beslutet har inte överklagats. Detta innebär att ingen kan söka nytt undersökningstillstånd på platsen förrän 1 år har gått från beslutsdatum.  

 

 • GBH Miljörätt har anlitats att företräda enskilda sakägare och föreningar i kommande miljödomstolsförhandling om Brickagruvan i Hudiksvalls kommun. Förhandling kommer att hållas 27/9-1/10 2021.

 

 • SMA Minerals ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet i Klintehamn. Målet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen efter att både motparter och bolaget överklagat Mark- och miljödomstolens meddelade tillstånd. Jag har skickat in två yttranden. Förhandling sker på Gotland 13/9-17/9 2021. 

 

 

 • Lovisagruvan drog 2 oktober 2020 tillbaka sin ansökan om bearbetningskoncession för Sörtärnan i Gävle. Bolaget har dock kvar koncessionen för Vindfall och flera undersökningstillstånd i närområdet.

 

 • GBH Miljörätt vann i juli 2020 målet angående Swerocks planer på en ny täktverksamhet i Kvarnnibble, Upplands-Bro. Mark- och miljööverdomstolen avslog bolagets ansökan med hänvisning främst till att bolaget inte visat att det finns behov för täktmaterialet och att efterbehandlingen inte var löst. Bolaget har överklagat till Högsta domstolen, som ännu inte beslutat om prövningstillstånd ska meddelas. 

 

 • GBH Miljörätt vann i augusti 2020 målet om fortsatt och utökad täktverksamhet i Ävja, Sotenäs. Mark- och miljööverdomstolen avvisade ansökan då man delade min bedömning att verksamheten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet. Miljöprövningsdelegationen var därmed fel prövningsmyndighet. Bolaget har dock inte gett upp utan har nu genomfört avsgränsningssamråd inför inlämnande av ny ansökan till Mark- och miljödomstolen. 

 

 • Under Earth Right konferensen i Sigtuna i maj 2019 hölls en tribunal för Naturens rättigheter, denna gång specifikt för sjön Vättern. Detta är en iscensatt rättegång som prövar internationella fall av miljöförstörelse och klimatpåverkan för att bedöma om dessa kan ses som brott mot naturens rättigheter, om Deklarationen om Moder Jords rättigheter skulle ha varit antagen av FN.Det har hållits sådana här tribunaler tidigare i Paris och Bonn. Tribunalen är alltså en typ av informell domstol som har som syfte att visa de gällande lagarnas ofullständighet och visa hur det skulle kunna vara om t ex Vättern tillerkändes legala rättigheter.  Jag deltog som "Prosecutor of the Earth and of the Lake Vättern". De "åtalade" var dels Försvarsmakten genom skjutningarna vid flygskjutmålet Hammaren och utökningen av Karlborgs flygplats, dels Leadingedge Material Corps som vill starta gruvan vid Norra Kärr, dels European Cobalt Ltd som vill starta gruva vid Havsmon, och dels myndigheter och domstolar som medgett att Vätterns rättigheter kränkts eller kan komma att kränkas. "Offret" var sjön Vättern. Domarna i tribunalen kom enhälligt fram till att Vätterns rättigheter kränkts. 

 

 

© GBH Miljörätt. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.