Tjänster

Vill du påverka eller överklaga en planerad miljöfarlig verksamhet/vattenverksamhet eller en detaljplan? Störs du av en pågående verksamhet?  Har ett gruvbolag fått undersökningstillstånd eller bearbetningstillstånd på din fastighet? Har din miljöorganisation fått sitt överklagande avvisat p g a talerättsfrågor? 

Du måste inte ha ett juridiskt ombud i svenska miljömål utan du kan föra din egen talan. Dock är miljörätten är ett mycket omfattande och svårt juridiskt område där även EU-rätten har stor betydelse. Miljöbalken omfattar mer än 500 paragrafer och till detta tillkommer ett flertal förordningar, föreskrifter och allmänna råd från bl a Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter. EU: s miljölagstiftning består av många EU-förordningar och direktiv samt EU-domstolens praxis som är direkt bindande i Sverige. Som enskild är det nära nog omöjligt att sätta sig in i helheten, även om man kan läsa sig till delar. Min erfarenhet är tyvärr att om det inte finns några motparter som har tunga juridiska argument till det en sökande som vill påbörja en verksamhet, brukar detta resultera i att sökanden får igenom sitt projekt precis enligt önskemål. Man måste vara beredd på att även föra en juridisk kamp, utöver den nog så viktiga opinionsbildningen.

 Jag företräder ofta både miljöorganisationer och flera enskilda i samma mål. Desto fler som är med, desto starkare blir er talan. Som ert juridiska ombud sköter jag alla kontakter med myndigheter och domstolar. Jag skriver även alla yttranden och överklaganden och företräder er vid muntliga förhandlingar. Jag tar självklart tacksamt emot era synpunkter och er gedigna kunskap om området och den påverkan som kan påräknas.

Som ert juridiska ombud kan jag självklart inte garantera att jag kan stoppa en planerad miljöfarlig verksamhet helt och hållet (sådana garantier kan man aldrig ge). Men det jag kan garantera är att jag kommer att göra allt jag kan för att verksamheten åtminstone kommer att få så stränga krav som det bara går.

 

Av mig kan du, din förening eller ditt företag få hjälp med bland annat: 

  • Juridisk rådgivning inom miljörätt
  • Företräde i miljömål inför Miljöprövningsdelegation, Länsstyrelsen, Bergsstaten, allmän förvaltningsdomstol, regeringen, Mark- och miljödomstol, Mark- och miljööverdomstol, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen m fl (inkluderande framtagande av yttranden, överklaganden och företräde vid muntlig förhandling)
  • Kontakter med myndigheter och domstolar
  • Anmälan till EU-kommissionen och företräde i EU-domstolen
  • Anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter
  • Anmälan till JO och andra svenska kontrollmyndigheter

 

 Förutom biträde i miljöärenden kan jag också bistå med skräddarsydda miljörättsutbildningar eller enstaka föreläsningar, ex:

  • 1 till 2 dagars allmän miljörättsutbildning. Ger en överblick över gällande miljölagstiftning, med eventuell fördjupning inom valda områden. Kan även kombineras med plan- och bygglagstiftning. Kan med fördel kompletteras med senare pass i seminarieform med praktiska uppgifter.
  • Utbildning i relevant EU-rätt

 

Kontakta mig så kan vi diskutera vilken hjälp just du, din förening eller ditt företag behöver. Den första inledande rådgivningen via telefon eller mail utför jag gratis (1 timme) och ger dig då förslag på hur vi kan gå vidare i just ditt ärende.

 

© GBH Miljörätt. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.