Välkommen till GBH Miljörätt

 

GBH Miljörätt är en liten juristbyrå med stor kunskap i miljörätt. Min affärsidé är att med lagens hjälp arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att bistå enskilda, miljöorganisationer, myndigheter och företag inom miljörätt och plan- och bygglagstiftning.

Miljörätt är ett omfattande och föränderligt rättsområde som kräver specialistkunskaper. Även EU:s miljölagstiftning ingår som en del av den svenska miljörätten. Till detta kommer miljödomstolarnas praxisutveckling som också den ständigt förändrar rättsläget. Jag har mångårig erfarenhet och kan bistå med allt från utbildning till företräde inför domstol. Förutom att jag fungerat och fungerar som juridiskt ombud i svenska domstolar (mark- och miljödomstolar och förvaltningsdomstolar) har jag också erfarenhet från EU-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

 

Jag ingår i nätverket SERL (Swedish Earth Rights Lawyers), ett nätverk för jurister och andra som vill arbeta med Naturens Rättigheter ur ett juridiskt perspektiv. 

  

 

 • GBH Miljörätt har å Urbergsgruppen Sveriges vägnar anmält Sverige till EU-kommissionen med anledning av den tillfälliga ändringen av miljöbalken som möjliggör en specialprövning av Cementas täktverksamhet vid Slite på Gotland. Så snart beslut i ärendet fattas av regeringen står föreningen också beredd på att göra en anmälan om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen. 18 november meddelade regeringen tillstånd enligt den nya lagstiftningen. Urbergsgruppen Sverige kommer att anmäla detta för rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen inom kort.
 • Mark- och miljööverdomstolen meddelade 29/9 domar i målen M 13672-19 och M 13636-19 som rör Trafikverkets planer på ny vägdragning genom område med många biotopskydd och fridlysta arter i Onsala. Trafikverket fick nej på sina överklagande om att artskyddsdispens för gröngöling och mindre hackspett inte skulle behövas och att de planerade tillräckliga skyddsåtgärder för övriga arter. 
 • GBH Miljörätt har anlitats av sakägare och föreningar i mål som gäller Borås kommuns planer om ny ytvattentäkt i sjön Tolken. Ansökan väntas inkomma under hösten 2021. 
 • GBH Miljörätt har anlitats av föreningen Skydda Skogen i mål som rör schaktning och utfyllnad av större våtmarksområde och ansökan om dispens från biotopskyddet i Oskarshamns kommun. Målet ligger i MÖD och vi avvaktar prövningstillstånd. 
 • Bergsstaten begärde under våren att Tasman Metals AB ska ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för den planerade gruvverksamheten i Norra Kärrs påverkan på Natura 2000-områden i området innan bearbetningskoncession kan meddelas enligt minerallagen. Bolaget har inlett s k avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Östergötland inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivning i ärendet. Bergmästaren avslog den 5/5-21 Tasman Metals ansökan om bearbetningskoncession med anledning av att bolaget ännu efter ca 2 år inte ansökt om och fått s k Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken. Bolaget har överklagat beslutet som nu ligger på regeringens bord. Bolaget, som bytt namn till Greenna Mineral AB, har under sommaren kommit med uppgifter om stora förändringar i planerna. Vi har dock ännu inte sett några utredningar etc krig dessa planer. 
 • Den 26 mars skickade jag in yttrande över Stockholm Exergis ansökan om att driva värmekraftverk och hamn i Lövsta, Hässelby för de dryga 180 enskilda och 6 föreningar som GBH Miljörätt företräder i målet. Verket för sopförbränning med tillhörande hamn planeras till en av Sveriges mest förorenade platser, ca 250 m från bostäder och inom primär skyddszon för dricksvattentäkten Östra Mälaren med stor risk för allvarliga luft- och vattenföroreningar. Jag ska yttra mig över bolagets omfattande bemötande senast 18 febrari 2022. 
 • GBH Miljörätt företräder drygt 180 sakägare, Urberggruppen Flivik och Gåsfjärden och Döderhults Naturskyddsförening i mål om fortsatt och utökad täkt- och krossverksamhet i Flivik, Oskarshamn. De två bolagens ansökningar har nu inkommit och ansökan hos Mark- och miljödomstolen i Växjö har kungjorts. Yttrande har sänts in och vi avvaktar nu bolagets bemötande. 
 • GBH Miljörätt har gjort en anmälan om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen angående regeringens beslut om tillstånd (avslag av överklagande) till Försvarsmakten att bl a skjuta och spränga  i Göteborgs södra skärgård. Nu väntar vi på besked om fortsatt handläggning. 
    
 • Bergmästaren har avslagit förlängning av undersökningstillståndet för Havsmon nr 1 vid sjön Unden. Bolaget har inte utfört några undersökningar under den tid man haft tillståndet och har inte lyckats komma med tillräckliga skäl för detta. Beslutet har inte överklagats. Detta innebär att ingen kan söka nytt undersökningstillstånd på platsen förrän 1 år har gått från beslutsdatum.   
 • GBH Miljörätt har anlitats att företräda enskilda sakägare och föreningar i kommande miljödomstolsförhandling om Brickagruvan i Hudiksvalls kommun. Förhandling hölls i Mark- och miljödomstolen 27/9 - 1/10. Sökanden har kompletterat skriftligen och jag har bemött denna komplettering. Vi avvaktar nu domstolens meddelande om när dom kan väntas.  
 • SMA Minerals ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet i Klintehamn. Målet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen efter att både motparter och bolaget överklagat Mark- och miljödomstolens meddelade tillstånd. Jag har skickat in två yttranden. Förhandling hölls på Gotland 13/9-17/9 21. Efter ytterligare skriftväxling kommer dom att meddelas 16/11.  
 • Lovisagruvan drog 2 oktober 2020 tillbaka sin ansökan om bearbetningskoncession för Sörtärnan i Gävle. Bolaget har dock kvar koncessionen för Vindfall och flera undersökningstillstånd i närområdet. 
 • GBH Miljörätt vann i juli 2020 målet angående Swerocks planer på en ny täktverksamhet i Kvarnnibble, Upplands-Bro. Mark- och miljööverdomstolen avslog bolagets ansökan med hänvisning främst till att bolaget inte visat att det finns behov för täktmaterialet och att efterbehandlingen inte var löst. Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Bolaget har dock nu inlett nytt samråd om täkt på samma plats.  
 • GBH Miljörätt vann i augusti 2020 målet om fortsatt och utökad täktverksamhet i Ävja, Sotenäs. Mark- och miljööverdomstolen avvisade ansökan då man delade min bedömning att verksamheten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet. Miljöprövningsdelegationen var därmed fel prövningsmyndighet. Bolaget har dock inte gett upp utan ny ansökan har lämnats in till Mark- och miljödomstolen. Ansökan är kungjord och jag har å mina huvudmäns vägnar yttrat mig över denna. 
 • Under Earth Right konferensen i Sigtuna i maj 2019 hölls en tribunal för Naturens rättigheter, denna gång specifikt för sjön Vättern. Detta är en iscensatt rättegång som prövar internationella fall av miljöförstörelse och klimatpåverkan för att bedöma om dessa kan ses som brott mot naturens rättigheter, om Deklarationen om Moder Jords rättigheter skulle ha varit antagen av FN. Det har hållits sådana här tribunaler tidigare i Paris och Bonn. Tribunalen är alltså en typ av informell domstol som har som syfte att visa de gällande lagarnas ofullständighet och visa hur det skulle kunna vara om t ex Vättern tillerkändes legala rättigheter.  Jag deltog som "Prosecutor of the Earth and of the Lake Vättern". De "åtalade" var dels Försvarsmakten genom skjutningarna vid flygskjutmålet Hammaren och utökningen av Karlborgs flygplats, dels Leadingedge Material Corps som vill starta gruvan vid Norra Kärr, dels European Cobalt Ltd som vill starta gruva vid Havsmon, och dels myndigheter och domstolar som medgett att Vätterns rättigheter kränkts eller kan komma att kränkas. "Offret" var sjön Vättern. Domarna i tribunalen kom enhälligt fram till att Vätterns rättigheter kränkts. 

 

 

Vill du påverka eller överklaga en planerad miljöfarlig verksamhet/vattenverksamhet eller en detaljplan? Störs du av en pågående verksamhet?  Har ett gruvbolag fått undersökningstillstånd eller bearbetningstillstånd på din fastighet? Har din miljöorganisation fått sitt överklagande avvisat p g a talerättsfrågor? 

Du måste inte ha ett juridiskt ombud i svenska miljömål utan du kan föra din egen talan. Dock är miljörätten är ett mycket omfattande och svårt juridiskt område där även EU-rätten har stor betydelse. Miljöbalken omfattar mer än 500 paragrafer och till detta tillkommer ett flertal förordningar, föreskrifter och allmänna råd från bl a Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter. EU: s miljölagstiftning består av många EU-förordningar och direktiv samt EU-domstolens praxis som är direkt bindande i Sverige. Som enskild är det nära nog omöjligt att sätta sig in i helheten, även om man kan läsa sig till delar. Min erfarenhet är tyvärr att om det inte finns några motparter som har tunga juridiska argument till det en sökande som vill påbörja en verksamhet, brukar detta resultera i att sökanden får igenom sitt projekt precis enligt önskemål. Man måste vara beredd på att även föra en juridisk kamp, utöver den nog så viktiga opinionsbildningen.

 Jag företräder ofta både miljöorganisationer och flera enskilda i samma mål. Desto fler som är med, desto starkare blir er talan. Som ert juridiska ombud sköter jag alla kontakter med myndigheter och domstolar. Jag skriver även alla yttranden och överklaganden och företräder er vid muntliga förhandlingar. Jag tar självklart tacksamt emot era synpunkter och er gedigna kunskap om området och den påverkan som kan påräknas.

Som ert juridiska ombud kan jag självklart inte garantera att jag kan stoppa en planerad miljöfarlig verksamhet helt och hållet (sådana garantier kan man aldrig ge). Men det jag kan garantera är att jag kommer att göra allt jag kan för att verksamheten åtminstone kommer att få så stränga krav som det bara går.

 

Av mig kan du, din förening eller ditt företag få hjälp med bland annat: 

 • Juridisk rådgivning inom miljörätt
 • Företräde i miljömål inför Miljöprövningsdelegation, Länsstyrelsen, Bergsstaten, allmän förvaltningsdomstol, regeringen, Mark- och miljödomstol, Mark- och miljööverdomstol, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen m fl (inkluderande framtagande av yttranden, överklaganden och företräde vid muntlig förhandling)
 • Kontakter med myndigheter och domstolar
 • Anmälan till EU-kommissionen och företräde i EU-domstolen
 • Anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter
 • Anmälan till JO och andra svenska kontrollmyndigheter

 

 Förutom biträde i miljöärenden kan jag också bistå med skräddarsydda miljörättsutbildningar eller enstaka föreläsningar, ex:

 • 1 till 2 dagars allmän miljörättsutbildning. Ger en överblick över gällande miljölagstiftning, med eventuell fördjupning inom valda områden. Kan även kombineras med plan- och bygglagstiftning. Kan med fördel kompletteras med senare pass i seminarieform med praktiska uppgifter.
 • Utbildning i relevant EU-rätt

 

Kontakta mig så kan vi diskutera vilken hjälp just du, din förening eller ditt företag behöver. Den första inledande rådgivningen via telefon eller mail utför jag gratis (1 timme) och ger dig då förslag på hur vi kan gå vidare i just ditt ärende.

 

Nedan följer ett urval av de uppdragsgivare GBH Miljörätt har och har haft under åren

Miljöorganisationer (ombud för):

 

 • Naturskyddsföreningen Örebro län, Naturskyddsföreningen Östergötlands län, Naturskyddsföreningen Skaraborgs län, Naturskyddsföreningen Jönköpings län, Naturskyddsföreningen Askersund, Naturskyddsföreningen Tranås, Naturskyddsföreningen Vadstena, Naturskyddsföreningen Motala, Naturskyddsföreningen Ödeshög, Naturskyddsföreningen Linköping, Naturskyddsföreningen Bankeryd, Naturskyddsföreningen Gullspång, Naturskyddsföreningen Töreboda, Naturskyddsföreningen Karlsborg samt Fältbiologerna vad gäller gruvetablering vid Norra Kärr (Gränna), Havsmon (Karlsborg), Zinkgruvan (Askersund) och Försvarsmakten skjutningar vid flygskjutmålet Hammaren i Vättern 
 • Naturskyddsföreningen Norrbotten vad gäller gruvbrytning i Liikavaara (Aitik), Gällivare kommun
 • Föreningen Skydda Skogen vad gäller vattenverksamhet i Borås
 • Urbergsgruppen Sverige med undergrupperna Urbergsgruppen Grenna och Urbergsgruppen Klintehamn vad gäller gruvetablering vid Norra Kärr och kalkstensbrytning i Bunge, Klintehamn, Klinthagen och Cementa på Gotland. Urbergsgruppen Flivik Gåsfjärden vad gäller fortsatt och utökad täkt- och krossverksamhet i Oskarshamn.
 • Dellenbygdens Naturskyddsförening vad gäller gruvverksamhet i Hudiksvall (Brickagruvan)
 • Gruvkampen Dalsland vad gäller gruvetablering i Dingelvik (Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Åmål)
 • Naturskyddsföreningen Gävleborgs län, föreningen Rädda Storsjön - gruvdrift ett hot och Storsjöns fiskevårdsområdesförening vad gäller gruvetablering vid Vindfall/Sörtärnan (Gävle, Sandviken)
 • Miljögruppen Pite Älvdal och Naturskyddsföreningen Norrbotten vad gäller gruvetablering i Laver (Älsvbyn)
 • Naturskyddsföreningen i Bohuslän vad gäller täktverksamhet (Sotenäs)
 • Naturskyddsföreningen Gnosjö vad gäller detaljplan och strandskydd (Gnosjö)
 • Göteborgs Ornitologiska förening vad gäller artskydd 
 • Naturskyddsföreningen Kungsbacka och föreningen Värna Onsala vad gäller vägdragning, artskydd och påverkan på vatten och Natura 2000-område (Kungsbacka)
 • Föreningen Nätverket Årstafältet vad gäller bebyggelse och fornlämningsfynd
 • Svenska Rovdjursföreningen i mål om skyddsjakt på den s k Junselevargen
 • Greenpeace vad gäller talerätt
 • Naturskyddsföreningen Uppsala län och Uppsala krets angående Ärna flygplats (Uppsala)
 • Naturskyddsföreningen riks angående utbyggnad av vattenkraft i Dalälven, Untraverket (Tierp)
 • Föreningen Norrvikens Trädgårdssällskap i bl a EU-kommissionen, anmälan mot Sverige angående ohörsamhet mot Natura 2000-bestämmelserna samt talerätt för miljöorganisationer. Även mål om artskyddsdispens, (Båstad)
 • Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening i EU-domstolen (C-263/08) – detta mål ledde till en direkt lagändring i miljöbalken där talerätten för miljöorganisationer utvidgades

 

Enskilda (ombud):

 • Enskilda sakägare angående gruvetablering vid Norra Kärr (Gränna), Havsmon (Karlsborg), Vindfall/Sörtärnan (Gävle. Sandviken), Dingelvik (Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål), Virrestad, Järrestad, Gislövshammar, Tosterup och Flagabro (Österlen), Rönnbäck (Storuman), Jugansbo (Heby), Bricka (Hudiksvall)
 • Enskilda sakägare angående flygskjutmålet Hammaren (Karlsborg)
 • Enskilda sakägare angående täktverksamhet vid Klintehamn (Gotland), Flivik (Oskarshamn), Ävja (Sotenäs), Kvarnnibble (Upplands-Bro), Malma (Finspång), Bunge (Gotland), Flivik (Oskarshamn)
 • Enskilda sakägare angående kraftvärmeverk (Stockholm) 
 • Enskilda sakägare angående industrihamn och täktverksamhet (Håbo)
 • Enskilda sakägare angående Ärna flygplats, inklusive anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter (Uppsala) 
 • Enskilda sakägare angående Veckholms skjutfält (Enköping)
 • Ombud för sakägare angående Norra länken/Bellevueparken, anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter (Stockholm)

 

Diverse ärenden rörande detaljplaner, bygglov, enskilda avlopp, förorenad mark och hälsoolägenheter

 

Myndigheter

Ansvarsutredningar vad gäller ansvar för förorenad mark för Länsstyrelsen i Uppsala

 

Övrigt

 • Samarbete med Milieu Ldt angående överensstämmelsekontroll och bedömning av Sveriges efterlevnad av EU:s miljölagstiftning med rapportering till EU-kommissionen
 • Kursdag i miljörätt Region Gotland och Strängnäs kommun
 • Föreläsningar och kurser i miljörätt Uppsala universitet (i Uppsala och Visby), Linköpings universitet, Stockholms universitet och Mälardalens högskola
 • Föreläsningar i miljörätt för WRS Uppsala AB tillsammans med Ekolagen Miljöjuridik AB
 • Kurser i miljörätt för Naturskyddsföreningen Karlskrona, Västra Götaland och Östergötland
 • Rapport ” Ett decennium med miljöbalken, Har ändringarna i miljöbalken förstärkt eller försvagat miljöskyddet?” för Naturskyddsföreningen
 • Kretshandledningar angående vindkraft och externa köpcentra för Naturskyddsföreningen

 

 

 

 

GBH Miljörätt

Natt och Dags Allé 41

745 93 Enköping

 

Telefon: +46 763 226124

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Skype: Gunilla Björck

 

Följ gärna GBH Miljörätt på Facebook!

 

© GBH Miljörätt. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.